Information about processing of personal data

Správce:

barta.legal s.r.o., advokátní kancelář 
IČO: 07413165 ,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 300629

Adresa: Kaprova 42/14, Praha 1, 110 00
E-mail: info@akjb.cz
Tel: +420776725597

Advokátní kancelář se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), event. prováděcí národní legislativou.

​Právní základ pro zpracování​

 • Smlouva o poskytování právních služeb (může být i ústní),

 • po dobu účinnosti smlouvy a i po jejím ukončení plnění zákonných povinností a oprávněné zájmy správce

​Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen „klient„), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy, na které navazuji plnění zákonných povinností a zpracování pro účely oprávněných zájmů advokáta jako správce. Advokát získává osobní údaje výhradně od klienta, event. si je ověřuje z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku a seznamu exekucí.

Účel zpracování​

 • Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem

 • Oprávněné zájmy správce – v odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy (Česká advokátní komora apod.). Zde musíme prokazovat, že jsme při poskytování služeb jednali v souladu s právními předpisy. Osobní údaje uchováme po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt (které mohou být v České republice až 15 let).

 • Plnění zákonných povinností (zejména povinnost vest přiměřené záznamy o činnosti advokáta dle účinného znění zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 563/1991 Sb. zákon o účetnictví, zákon č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a další relevantních předpisů.

 • Klientům, u kterých jsme získali jejich e-mail a při poskytování služeb, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek v oblasti poskytování našich služeb (zejména případné změny legislativy). V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit či nám zaslat e-mail s žádostí. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení. K odběru novinek je možné se přihlásit i na základě samostatného souhlasu.​

Advokát nebude zpracovatelem osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR, ledaže se s ním na tom klient písemně dohodne.​

Příjemci osobních údajů​

 • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)

 • advokáti spolupracující s advokátem dle jeho potřeb s ohledem na řádné poskytování právních služeb

 • další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

 • Advokát využívá pro poskytování služeb zpracovatele účetnictví Účetní mentoring, s.r.o., IČO: 03961427, pro vedení spisů zpracovatele Wolters Kluwer ČR, a.s., IČO: 63077639 a Schindler Systems, s.r.o., IČO: 27902510, služby Microsoft Office 365, provozovaném holdingem Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A., event. další zpracovatele, jejichž aktuální seznam uvádí na internetových stránkách, tito zpracovatelé mohou podléhat změnám či nemusí být vždy využíváni.

Doba zpracování osobních údajů​

 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Způsob zpracování​

 • Osobní údaje klienta jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně prostřednictvím softwaru výše uvedených zpracovatelů či software samotného advokáta.
  Osobní údaje zpracováváme i manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

 • Neprovádíme profilování, ani automatizované rozhodování.

Práva klienta​

 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

 • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

 • Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

 • Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

 • V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

 • Zabezpečení

Advokát dbá na bezpečnost dat a za tímto účelem využívá firewall, autorizované přístupy k počítačovým systémům, šifrování dat, zálohování a fyzické prostředky ochrany.

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění).

Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.